foto Renato Mangolin

3 against 2: Psycho Tropics

Marcela Levi, Lucia Russo (BR) / Improvável Produções
Julidans 2023 | wereldpremière
vr 7 jul en za 8 jul

Wat gebeurt er als de faun uit Nijinsky’s iconische ballet L'Après-midi d'un Faune verschijnt in Vogue dans? En wat als Braziliaans ritmes de Egyptische Isis-mythe injecteert? Improvável Produções stuurt aan op een clash van ritmes die zijn creatieve weerga niet kent. Deze tijd schrééuwt erom.

For English see below

Het polyritme van 3 tegen 2 is alom aanwezig in zowel elektronische muziek als in Afro-Braziliaanse muziek. Binnen het feministische discours is polyritmiek daarnaast een manier om ritmes van traditioneel genegeerde groepen te visualiseren en de geschiedenissen die zijn geschreven vanuit het standpunt van de machthebbers ter discussie te stellen.

3 against 2: Psycho Tropics, een nieuwe creatie van Improvável Produções, onderzoekt het naast elkaar bestaan van verschillende ritmes op een manier die niet leidt tot separatisme, daarbij geïnspireerd door het tropisch regenwoud. Volgens de inheemse denker Ailton Krenak is het tropisch regenwoud een web van met elkaar verweven levens. Het tropisch regenwoud fluistert mythes, het pulseert en verdrijft luchtspiegelingen. Het is een kruispunt, de belichaming van polyritmie.

Het stuk verbeeldt een ontmoeting tussen de faun van bossen en Nijinsky's ballet met old way vogue-stijl en de voorouderlijke Afro-Braziliaanse Oxumarê-dans. De Old Way vogue stijl put uit Egyptische hiërogliefen en ademt lijnvorming en symmetrie. Evenzo wordt Nijinsky's L'Après-midi d'un faune beïnvloed door Griekse friezen, Egyptische en Assyrische fresco's, in erotiek doen al deze invloeden niet voor elkaar onder.

Zo wordt 3 against 2: Psycho Tropics een verbeeldingsoefening die afstanden probeert te verweven. Stemmen van traditioneel genegeerde groepen klinken luid, waarmee de geschiedenis zoals die tot nu toe is geschreven in vraag wordt gesteld. Ofwel, aldus de makers Marcela Levi en Lucia Russo: “Tijd om ons te wijden aan blootstelling aan verschillende ritmes, aan het verzamelen van fragmenten, indicaties, vragen, teksten, beelden, dansen, geluiden, intensiteiten, stemmingen en stemmen.”  
    

ENG


The polyrhythm of 3 against 2 is omnipresent in both electronic music and Afro-Brazilian music. Additionally, within feminist discourse, polyrhythmics is a way of visualising rhythms of traditionally ignored groups and questioning histories written from the point of view of those in power.

3 against 2: Psycho Tropics, a new creation by Improvável Produções, explores the coexistence of different rhythms in a way that does not lead to separatism, with the tropical rainforest as its source of inspiration. According to indigenous thinker Ailton Krenak, the tropical rainforest is a web of intertwined lives. The tropical rainforest whispers myths, pulses and dispels mirages. It is a crossroads, the epitome of polyrhythmics.
The piece depicts an encounter between the faun of the forests and Nijinsky's ballet with old-way vogue style and the ancestral Afro-Brazilian Oxumarê dance. The Old Way vogueing style draws on Egyptian hieroglyphics and breathes linear design and symmetry. Similarly, Nijinsky's L'Après-midi d'un faune is influenced by Greek friezes, Egyptian and Assyrian frescoes; in terms of eroticism, all these influences are not inferior to each other.

This makes 3 against 2: Psycho Tropics an exercise in imagination that tries to intertwine distances. Voices of traditionally ignored groups also resound loudly, questioning history as it has been written so far. Or, as creators Marcela Levi and Lucia Russo say: "Time to dedicate ourselves to exposure to different rhythms, to collecting fragments, indications, questions, texts, images, dances, sounds, intensities, moods and voices."

Credits

concept en regie Marcela Levi & Lucía Russo.
performance en co-creatie Lucas Fonseca, Martim Gueller E Washington Silva
gastartiest en gesprek Joana Levi
assistentie Lucas Fonseca
lichtontwerp en technische leiding Laura Salerno
geluid design Levi & Russo, Gueller

kostuums Levi & Russo
grafisch ontwerp Paula Delicate
video Renato Mangolin
productie Improvável Produções
coproductie CCN de Caen en Normandie, Julidans, Espaço cultural Síto Canto da Sabiá and Something great

Julidans

2 – 16 juli 2023