Algemene Voorwaarden 2018-2019


Artikel 1: Financiële afwikkeling

 • Onder netto recette wordt verstaan: de bruto recette na aftrek van BTW en de werkelijk te betalen auteursrechten. Indien een garantie is overeengekomen wordt gepartageerd over de netto recette. Als het partage-aandeel lager uitvalt dan de garantie, dan wordt het aandeel aangevuld tot (maximaal) het gegarandeerde bedrag.
 • Het netto recette aandeel van de Bespeler is inclusief alle werkgevers- en werknemerslasten van het optredende gezelschap. De Bespeler zal het Theater een geldige Inhoudingsplichtigenverklaring of V.A.R. w.u.o. met kopie paspoort van alle betrokken artiesten overleggen en tezamen met ondertekening van dit contract vrijwaart Bespeler het Theater van alle aanspraken dienaangaande.
 • Het theater hanteert theaterkosten. Hierover wordt niet gepartageerd.
 • Het Theater verplicht zich de borderel deugdelijk en waarheidsgetrouw ingevuld en ondertekend binnen 5 werkdagen na afloop van de voorstelling(en) aan de Bespeler ter hand te stellen. Hierna doet de Bespeler het Theater een nota van afrekening toekomen (via facturen@theaterbellevue.nl), welke door het Theater binnen 14 dagen na ontvangst zal worden voldaan mits bovenstaande bescheiden zijn ontvangen.
 • De Bespeler is verantwoordelijk voor de afdracht van muziek-/auteursrechten en vrijwaart het Theater van alle aanspraken van auteursrechthebbenden.


Artikel 2: Techniek

 • Het Theater stelt de Bespeler de zaal speelklaar met 1 technicus ter beschikking op de dag(en) van de voorstelling(en). Op de dag van binnenkomst zijn er 3 technici (Grote Zaal) of 1 technicus (Paloni Zaal en Kleine Zaal) van het Theater aanwezig en heeft Bespeler van 10.00 uur tot 17.00 uur alsmede van 19.00 uur tot een half uur na de voorstelling de beschikking over de zaal. Indien het tijdstip van 17.00 uur wordt overschreden, zal het Theater per benodigde technicus van het Theater séjour (tarief conform CAO Nederlands Theater) doorberekenen. Indien de Bespeler zonder voorafgaand overleg met het hoofd technische dienst van het Theater later dan 10.00 de werkzaamheden aanvangt, waardoor het tijdstip van 17.00 uur wordt overschreden, brengt het Theater naast de séjours ook de extra uren van de technici in rekening (€ 45,-- excl. BTW per uur per technicus).
 • Op de overige dagen van de voorstelling heeft Bespeler van 19.00 uur tot een half uur na de voorstelling de beschikking over de zaal.
 • Bespeler begeleidt de voorstelling met minimaal 1 eigen technicus. Op dag van binnenkomst komt Bespeler met minimaal 3 eigen technici (Grote Zaal) of 1 eigen technicus (Kleine Zaal en Paloni Zaal).
 • Indien Bespeler geen eigen technicus meebrengt en de voorstelling gedraaid wordt door een technicus van het Theater, worden de kosten van de technicus van het Theater doorberekend ad € 45,- excl. btw per uur.
 • De piano & vleugel worden indien nodig één maal per productie gestemd op kosten van het Theater; overige stembeurten zijn voor rekening van de Bespeler.
 • De piano staat standaard ter beschikking in de Kleine Zaal. Eventuele vervoerskosten van en naar de Grote Zaal zijn voor rekening van de Bespeler.
 • De vleugel staat standaard ter beschikking in de Grote Zaal. Eventuele vervoerskosten van en naar de Kleine Zaal zijn voor rekening van de Bespeler.
 • Extra technische faciliteiten, die niet behoren tot de vaste technische faciliteiten van Theater Bellevue kunnen in overleg met hoofd techniek en voor rekening van Bespeler gehuurd worden.
 • Uiterlijk vier weken vóór de eerste voorstelling zal Bespeler een gespecificeerde inspiciëntenlijst aan het Theater sturen en zal Bespeler aan het Theater laten weten of de geluidsapparatuur in de zaal zal worden opgesteld.
 • De bediening van de technische faciliteiten van het Theater vindt plaats onder verantwoordelijkheid van hoofd technische dienst of diens vervanger.

De huur voor een eventuele extra bouwdag van 10.00 - 17.00 uur bedraagt € 1000,- voor de Grote Zaal, € 500,- voor de Kleine Zaal en € 500,- voor de Paloni Zaal. Alle bedragen exclusief BTW.

Artikel 3: Vrijkaarten

 • Bespeler en Theater hebben ieder recht op vier vrijkaarten per voorstelling. Vrijkaarten voor de pers zijn voor gezamenlijke rekening van Bespeler en Theater.
 • Vrijkaarten dienen door de bespeler zsm schriftelijk doorgegeven worden via kassa@theaterbellevue.nl.
 • Vrijkaarten boven het recht van bespeler dan wel theater worden doorberekend in de borderel.
 • De door de Bespeler gereserveerde vrijkaarten dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voorstelling bij de kassa te worden afgehaald. Niet afgehaalde kaarten zullen door het Theater onherroepelijk worden doorverkocht.


Artikel 4: Arbeidsomstandigheden- Wet

Bespeler is bekend met de wettelijke veiligheidseisen zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet en dient in het bezit te zijn van een productie-RIE. Indien dat niet het geval is heeft het Theater het recht de voorstelling(en) af te gelasten en zal de Bespeler de schade die het Theater hierdoor lijdt vergoeden.


Artikel 5: Publiciteit
Bespeler levert uiterlijk in februari in het voorafgaande seizoen voorstellingsteksten en een voorpubliciteitsbeeld aan. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de voorstelling in het theater levert bespeler het volgende aan:

 • Contactpersoon en telefoonnummer voor publiciteit
 • Minimaal 6 A2 affiches en minimaal 250 flyers per speelweek en indien mogelijk 2 A0 affiches ((verzend)kosten van materialen komen voor rekening van Bespeler)
 • Informatiemateriaal zoals interviews, recensies, trailers, scènefoto’s etc. van de voorstelling (indien beschikbaar)
 • Een publiciteitsmedewerker van het theater zoekt circa 1 maand voor de voorstelling contact met publiciteitsverantwoordelijke van Bespeler om zo gezamenlijk te zorgen voor een optimale publiciteit.


Artikel 6: Horeca

 • Theater Café & Restaurant de Smoeshaan heeft het exclusieve recht van catering in alle zalen van Theater Bellevue.
 • Voor vragen of inlichtingen betreffende horeca en/of catering kunt u mailen naar post@desmoeshaan.nl.

Artikel 7: Overige bepalingen

 • Het theater hanteert de volgende reductieregelingen op toegangsprijzen: CJP, Stadspas, Cultuurkaart, Studenten, MEMBERs, scholieren, Podiumpas, We are Public en LMTS.
 • Bij radio /Tv-opnamen vanuit het theater zullen Bespeler en Theater een nieuwe overeenkomst aangaan. Voorstellingsregistratie wordt door Theater Bellevue niet toegestaan tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de directie. Bij filmopnamen door de bespelers anders dan vanuit de techniekruimte zal het theater naast de door te berekenen stoelen € 500 in rekening brengen.
 • Bespeler is verantwoordelijk voor alle beschadigingen die door hem of zijn medewerkers aan het gebouw of de inventaris van het Theater worden toegebracht.
 • Voorstellingen in de Grote en Kleine Zaal van Theater Bellevue mogen geen geluidsoverlast voor elkaar veroorzaken. In overleg met Bespeler beslist uiteindelijk het hoofd technische dienst van het Theater over het geluidsvolume.
 • Voor situaties waarin dit contract niet voorziet, is de betreffende mantelovereenkomst van de VSCD van toepassing.